Gedenktext Sintikes

Men dengra ap 360 dschuvija, mursch, terni manusch ti tschavi. Jon lijan len an u berschendi 1940 dschin 1942 an u truschulengeruciru krig.
Dran u nasalenger kher an i Hall an i Tiroli vijan li an i Hartheim oder an i Linz-Niedernhart an u Oberejsterajchu.
Koti vijan li ti-merl dini.
Ti ma bistras havu tschilatschepen naj kren u manusch.